Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Vivacious: Voedingscoach, gevestigd te Dalfsen onder KvK nummer: 68916310.
 2. Klant: degene met wie Vivacious een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Vivacious en klant samen.
 4. Praktijkadres: de locatie waar Vivacious haar werk uitoefent en van waaruit ze werkt
 5. Website: De website van Vivacious www.livevivacious.nl inclusief opvolgende pagina’s
 6. Deelnemer: degene die zich heeft aangemeld voor de onlinecursus, training of coaching van
  Vivacious.
 7. Arts: De huisarts of specialist door wie de klant naar Vivacious is verwezen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, werkzaamheden, aanbiedingen en levering van diensten of producten door of namens Vivacious.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uit.

Artikel 3 – Algemeen

 1. Vivacious geeft advies en begeleiding aan de cliënt op het opgegeven praktijkadres of online, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de klant per direct op de hoogte gesteld.
 2. Vivacious kan de klant zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt Vivacious de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de klant worden zonder toestemming van de klant zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4 – Overeenkomsten en voorwaarden deelname offline trajecten en consulten

 1. In de trajecten en consulten deelt Vivacious haar kennis, ervaring en tools m.b.t. gezonde leefstijl en gedragsverandering. De klant moet naast het volgen van het traject zelf aan de slag om de kennis, ervaring en tools te implementeren.
 2. Op Vivacious rust een inspanningsverplichting en nadrukkelijk geen resultaatverbintenis. Vivacious kan niet garanderen dat het volgen van de trajecten en consulten successen het leven van de klant genereert. Wel zal Vivacious zich dusdanig inspannen dat de klant de juiste handvatten heeft om de trajecten en consulten met succes te volgen en af te ronden en staat Vivacious gedurende de looptijd ervan voor de klant klaar. De ondersteuning die Vivacious biedt is afhankelijk van welk traject de klant aanschaft.
 3. Consulten die de klant maximaal 24 uur van tevoren per e-mail of whatsapp afzegt, kunnen kosteloos worden ingehaald. De nieuwe afspraak dient binnen een termijn van 1 jaar na de afgezegde afspraak plaats te vinden. Vivacious garandeert niet dat er ruimte is in de agenda om een consult binnen twee weken in te halen. Als het consult later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt het consult en kan het dus niet ingehaald worden. De klant is dan 100% van het bedrag verschuldigd.
 4. Vivacious heeft het recht om overeengekomen trajecten en consulten op te schorten als zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 5 – Overeenkomsten en voorwaarden deelname online cursussen, trainingen en coaching sessies

 1. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van de deelnemer door Vivacious.
 2. Vivacious is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Als een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.
 3. In de onlinecursussen, trainingen en coaching sessies deelt Vivacious haar kennis, ervaring en tools m.b.t. gezonde leefstijl en gedragsverandering. Zelf moet de deelnemer naast het volgen van de onlinecursussen, trainingen en coaching sessies voldoende tijd reserveren voor de opdrachten en implementatie.
 4. Op Vivacious rust een inspanningsverplichting en nadrukkelijk geen resultaatverbintenis. Vivacious kan niet garanderen dat het volgen van de onlinecursussen, trainingen en coaching sessies successen het leven van de deelnemer genereert. Wel zal Vivacious zich dusdanig inspannen dat de klant de juiste handvatten heeft om de onlinecursussen, trainingen en coaching sessies met succes te volgen en af te ronden en staat Vivacious gedurende de looptijd ervan voor de klant klaar. De ondersteuning die Vivacious biedt is afhankelijk van hetgeen de klant aanschaft.
 5. Coaching gesprekken die de klant maximaal 24 uur van tevoren per e-mail of whatsapp afzegt, kunnen kosteloos worden ingehaald. De nieuwe afspraak dient binnen een termijn van 1 jaar na de afgezegde afspraak plaats te vinden. Vivacious garandeert niet dat er ruimte is in de agenda om een consult binnen twee weken in te halen. Als het coaching gesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt het gesprek en kan het dus niet ingehaald worden. De klant is dan 100% van het bedrag verschuldigd.
 6. Als de deelnemer niet aanwezig kan zijn bij één van de live onderdelen van het traject, is het niet mogelijk om deze te annuleren of op een later moment in te halen en wordt 100% van het deelnamebedrag in rekening gebracht. Het is niet mogelijk om iemand anders deel te laten nemen aan de Coaching.

Artikel 6 – Materialen en licenties

 1. Vivacious streeft ernaar de materialen naar gelang het traject online toegankelijk te houden voor haar deelnemers, maar kan dit niet garanderen. Als de materialen verwijderd worden, of worden verhuisd naar een andere url, dan zal dit altijd twee maanden van tevoren per e- mail naar de deelnemer geïnformeerd worden, zodat de deelnemer in staat is op de materialen te downloaden of op een andere manier te bewaren. Dit bericht wordt gestuurd naar het laatste e-mailadres van de deelnemer dat bij Vivacious bekend is. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor de deelnemer zijn/haar eigen risico.

Artikel 7 – Tarieven

 1. Alle tarieven die Vivacious hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Partijen komen voor de dienstverlening door Vivacious een richtprijs overeen tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
 3. Vivacious heeft te allen tijde het recht eventuele prijsstijgingen als gevolg van gewijzigde regelgeving vanuit de overheid, waaronder mede begrepen belastingen en omstandigheden waar Vivacious geen invloed op heeft, door te berekenen aan de cursist.
 4. Indien er sprake is van prijsstijging na het sluiten van de overeenkomst, die niet voortvloeit uit gewijzigde belastingen en stijgingen van overheidswege waar Vivacious geen invloed op heeft, heeft de cursist de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 8 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Vivacious mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. Vivacious behoudt zich het recht voor om een bepaalde dienst afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten.

Artikel 9 – Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Cursist dient de factuur binnen uiterlijk 14 dagen na de ontvangst ervan te voldoen, gebeurdt dit niet kan Vivacious aanspraak maken op de wettelijke rente van 2% per maand te berekenen tot aan de dag van volledige betaling met de buitengerechtelijke incassokosten.
 2. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is Vivacious gerechtigd om de wettelijke rente van 2% per maand voor niet handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van de maand voor de hele maand wordt gerekend.
 3. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Vivacious, dan is hij/zij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Vivacious te betalen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Vivacious aanvaardt ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst geen enkele aansprakelijkheid jegens anderen dan opdrachtgever en slechts voor zover er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Vivacious, tot het bedrag zoals door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Vivacious wordt uitgekeerd.
 2. Vivacious is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect door de klant of deelnemer.
 3. Alle producten en diensten die Vivacious aanbiedt zijn door haarzelf ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. De gemaakte beslissingen van de klant of deelnemer door Vivacious gepresenteerde offlinetrajecten, onlinecursussen, consulten en coaching sessies gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de klant of deelnemer.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

 1. Vivacious behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, video’s, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de klant of deelnemer. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Vivacious noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de klant, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de klant of deelnemer worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Vivacious verstrekt zijn.
 2. Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te delen, verkopen of op te nemen voor een eigen onlinecursus, training of coaching tenzij Vivacious hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
 3. Per overtreding van hetgeen onder 11.1 en 11.2 vermeld is cursist, naast de schade die Vivacious hierdoor lijdt, een boete verschuldigd van €250,- per dag zo lang deze overtreding zich voordoet.

Artikel 12 – Geheimhoudingen/Privacy

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van hun overeenkomst van elkaar zijn verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Persoonlijke gegevens die Vivacious bereikt, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. Vivacious houdt zicht daarbij aan de privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze staat vermeldt op www.livevivacious.nl.

Artikel 13 – Klachten

 1. Bij ontevredenheid over de offline trajecten, online cursussen, trainingen, consulten en coaching sessies of de ondersteuning van Vivacious, dient dit zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen één week nadat de cursist bekend was of kon zijn met de klacht op verval van alle rechten en aanspraken, via e-mail worden doorgegeven aan Vivacious. Hierin staat een duidelijke omschrijving van de klacht, zodat Vivacious in staat is om te reageren en als de klacht gegrond is te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan niet in behandeling worden genomen.
 2. heeft de klant of deelnemer geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 3. Ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant of deelnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Ook als de klant of deelnemer een klacht stuurt, blijft de verplichting tot betaling bestaan.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Vivacious is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.